Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1.390.000 đồng/tháng

16:05, 05/01/2018
|
(VnMedia) - Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng tháng từ ngày 1/7/2018.
 
Bộ Nội vụ vừa có tờ trình về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
 
Theo đó, Bộ Nội đã vụ đề nghị tên của Nghị định là “Nghị định quy định mức lượng cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang”.
 
Bộ Nội vụ cho biết, mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng mới chỉ bằng mức chuẩn về thu nhập của người cận nghèo của khu vực thành thị giai đoạn 2016-2020, bằng 41,43% mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2017 của khu vực doanh nghiệp (3.137.500 đồng/tháng), đạt 35,53% bình quân mức nhu cầu sống tối thiểu (3.370.000 đồng/tháng) và đạt 60,3% mức chi tiêu bình quân đầu người một tháng năm 2016, dẫn đến tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn.
 
Tuy điều kiện ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn nhưng để cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 49/2017/QH14 ngày 13/11/2017, trong đó quy định: “Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2018.
 
Giao các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương tiếp tục thực hiện các quy định về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, bảo đảm tự cân đối nhu cầu tăng chi do điều chỉnh mức lương cơ sở trong phạm vi dự toán ngân sách được giao…”.
 
Trong giai đoạn 2018 - 2020, các địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương, trường hợp xác định bảo đảm nguồn kinh phí cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho cả lộ trình, không đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ, thì được phép sử dụng nguồn làm lương còn dư để đầu tư các dự án theo quy định của pháp luật.
 
Vì vậy, việc xây dựng Nghị định điều chỉnh mức lương cở sở là cần thiết để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội.
 
Theo đó, dự thảo quy định về mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật, tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở: Từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng.
 
Minh Ngọc