Hà Nội: Chọn quá nhiều dự án, vượt quá khả năng của ngân sách

06:51' 07/12/2016 (GMT+7)
|

(VnMedia) Hà Nội dự kiến chi hơn 450 nghìn tỷ cho 38 dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông, nhưng HĐND đề nghị cần xem xét việc khi xây dựng danh mục đã lựa chọn quá nhiều dự án với tổng nhu cầu đầu tư vượt quá khả năng cân đối của ngân sách...

Ngày 6/12, UBND đã trình HĐND thành phố Hà Nội đã thảo luận và quyết nghị về dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội; danh mục các lĩnh vực đầu tư  kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương.

Theo đó, UBND Thành phố đã rà soát và đề xuất danh mục dự án, công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020 với tổng số công trình trọng điểm là 52 dự án, tổng mức đầu tư khoảng 503.374 tỷ đồng, nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020 khoảng 217.468 tỷ đồng.

Trong đó, lĩnh vực hạ tầng giao thông đô thị có 38 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 452.239 tỷ đồng, nhu cầu đầu tư giai đoạn 2016-2020 khoảng 188.875 tỷ đồng, gồm 19 dự án sử dụng vốn ngân sách (8 dự án vốn ODA) với nhu cầu vốn đầu tư ngân sách (trong nước) là 30.170 tỷ đồng; nhu cầu vốn ODA khoảng 63.505 tỷ đồng. 19 dự án PPP với tổng nhu cầu đầu tư là 95.200 tỷ đồng, trong đó 16 dự án BT với nhu cầu khoảng 76.200 tỷ đồng, 3 dự án BOT với nhu cầu khoảng 19.000 tỷ đồng.

Nhằm thực hiện hiệu quả các dự án, công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020, Thành phố nhấn mạnh sẽ tập trung các giải pháp huy động nguồn lực để đầu tư đáp ứng nhu cầu đầu tư cho các công trình trọng điểm trong những năm tới, ưu tiên tập trung phân bổ vốn xây dựng cơ bản cho các dự án, công trình trọng điểm; Áp dụng cơ chế điều hành linh hoạt vốn cho giải phóng mặt bằng, cho phép giải ngân theo phương án giải phóng mặt bằng được duyệt, không phụ thuộc mức vốn giao kế hoạch; Xây dựng đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô để bổ sung vốn cho các dự án, công trình trọng điểm...

Cùng với đó là rà soát phương án xác định quỹ đất, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn vốn cho các công trình trọng điểm của thành phố. Thành phố xác định một số quỹ đất tập trung để đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất tạo quỹ đầu tư các công trình trọng điểm; Rà soát, xác định đủ quỹ đất, triển khai thực hiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết quỹ đất thanh toán các dự án theo hình thức hợp đồng BT và quỹ đất để thực hiện các dự án BOT, BTO, PPP trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố cũng sẽ thường xuyên tiến hành giao ban, kiểm điểm, kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng, yêu cầu Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố; các Bí thư, Chủ tịch quận, huyện chỉ đạo quyết liệt, có cam kết và chịu trách nhiệm về tiến độ giải phóng mặt bằng...

Dự án trọng điểm
Dự án trọng điểm

Chọn quá nhiều dự án, vượt quá khả năng của ngân sách

Báo cáo giám sát của HĐND đối với vấn đề này do bà Phạm Thị Thanh Mai, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách trình bày cơ bản thống nhất với mục tiêu, định hướng, nguyên tắc bố trí kế hoạch đầu tư công giai đoạn tới, đồng thời thống nhất với nhận định về nguyên nhân khách quan và chủ quan làm chậm tiến độ một số công trình trọng điểm giai đoạn 2011-2015 như trong báo cáo của UBND Thành phố.

Tuy nhiên, bà Phạm Thị Thanh Mai nhấn mạnh cần xem xét nguyên nhân dẫn đến việc khi xây dựng danh mục đã lựa chọn quá nhiều dự án với tổng nhu cầu đầu tư vượt quá khả năng cân đối của ngân sách, chưa tập trung huy động và khai thác các nguồn lực để đầu tư cho công trình trọng điểm, chưa chuẩn bị đủ quỹ đất đối ứng cho các dự án dự kiến đầu tư theo hình thức BO, BOT, xã hội hoá.

“Những nguyên nhân này là bài học kinh nghiệm trong xác định danh mục và tổ chức triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của giai đoạn 2016 – 2020.”

Để rút kinh nghiệm từ việc xây dựng và quyết nghị danh mục của giai đoạn trước, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND Thành phố cung cấp thêm thông tin để các đại biểu HĐND Thành phố thảo luận, đồng thời đề nghị có dự kiến mục tiêu, mức độ, tiến độ triển khai của các dự án cũng như xác định nhu cầu vốn đầu tư của từng dự án công trình trọng điểm này trong giai đoạn 2016 – 2020.

Trước tổng nhu cầu vốn của các dự án là rất lớn, gồm nhiều nguồn vốn, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Thành phố thuyết minh thêm về khả năng cân đối nguồn vuốn và thu hút vốn đầu tư để hoàn thành theo tiến độ trong giai đoạn 2016 - 2020, đặc biệt là với nguồn vốn ODA trong bối cảnh Quốc hội đã quyết nghị không nới trần nợ công và có tới 5/8 dự án dự kiến sử dụng vốn ODA chưa ký được hiệp định và chưa có cam kết của nhà tài trợ.

Theo bà Mai, khả năng huy động quỹ đất để chi trả 77.900 tỷ đồng vốn đầu tư cho 18 dự án BT, trong đó dự kiến có dự án BT hoàn thành đến năm 2020, cũng cần được thuyết minh rõ thêm.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách cũng chỉ ra, nhiều dự án trong danh mục là các dự án rất lớn, thuộc dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A, không thuộc thẩm quyền quyết định của cấp Thành phố.

“Những vấn đề cần kiến nghị với Trung ương và giải pháp của Thành phố nếu các kiến nghị này không được Trung ương đáp ứng hoặc chỉ đáp ứng một phần, cần có đánh giá rõ nếu Trung ương không đáp ứng được thì tính khả thi của việc triển khai các dự án, công trình trọng điểm sẽ như thế nào?” – bà Mai nhấn mạnh.

Về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Quỹ đầu tư phát triển Thành phố thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Thành phố lưu ý việc những năm qua, hoạt động cho vay, hoạt động huy động vốn và đầu tư trực tiếp của Quỹ rất hạn chế, vì vậy, trong giai đoạn tới cần chỉ đạo đổi mới căn bản hoạt động của Quỹ để phát huy được hết các chức năng, nhiệm vụ và vai trò đã được quy định, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn điều lệ của Quỹ mà ngân sách Thành phố cấp theo quy định, đáp ứng mục tiêu thành lập Quỹ.

Xuân Hưng