Tập trung thực hiện tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp nhà nước

10:06' 15/10/2015 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp nhà nước - một trong 3 khâu đột phá chiến lược; đổi mới và nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất...

Như VnMedia đã đưa tin, Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương đã khai mạc sáng 14/10 tại Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đại biểu khối doanh nghiệp Trung ương
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu khối doanh nghiệp Trung ương

Cơ bản nhất trí với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ 2015-2020 trong Báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu ra một số nội dung để Đại hội nghiên cứu, thảo luận trong quá trình xây dựng Nghị quyết của nhiệm kỳ tới.

Theo đó, nhiệm vụ lớn đầu tiên về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện sáng tạo, có hiệu các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết của Đại hội XII của Đảng sắp tới về doanh nghiệp nhà nước. Tập trung lãnh đạo triển khai để các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; phải nỗ lực cao nhất để kết quả sản xuất kinh doanh tương xứng với nguồn lực đã được đầu tư, được giao cho doanh nghiệp nhà nước; tương xứng với vai trò, trách nhiệm, niềm tin và sự quan tâm mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã dành cho doanh nghiệp nhà nước, cho Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương. Đồng thời Đảng uỷ Khối cần tiếp tục phối hợp tốt với các ban cán sự đảng bộ, ngành và cơ quan chức năng; nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan đảng, nhà nước có thẩm quyền về cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước.

Thủ tướng đề nghị cần tập trung chỉ đạo thực hiện tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp, khắc phục tình trạng chậm tiến độ; đổi mới, hiện đại hoá công nghệ quản trị và sản xuất kinh doanh, phát triển mạnh mẽ công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, gắn khoa học - công nghệ với sản xuất, áp dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. “Làm tốt được vai trò của mình, một mặt các đồng chí phải vươn lên, phải năng động sáng tạo, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, đồng thời cũng phải đề nghị với Đảng, Nhà nước những cơ chế, chính sách gì để tạo thuận lợi, để tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục vươn lên, hoàn thành tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ Khối cần tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp nhà nước  - một trong 3 khâu đột phá chiến lược; đổi mới và nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất, kinh doanh; phát triển mạnh mẽ công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học-công nghệ; ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. “Trong điều kiện hội nhập, trong điều kiện phải cạnh tranh thì một trong những yếu tố có ý nghĩa quyết định là phải nâng cao năng lực, hiệu quả quản trị của doanh nghiệp và ứng dụng khoa học-công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gắn Huy chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Đảng ủy Khối

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị các doanh nghiệp trong Khối cần đẩy mạnh thực hiện tốt chính sách về bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng, ổn định chính trị, xã hội; tạo nền tảng để doanh nghiệp nhà nước phát triển vững chắc hơn trong nhiệm kỳ tới.

Nhiệm vụ lớn thứ hai được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề cập là về công tác xây dựng Đảng. Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng bộ Khối cần chủ động, sáng tạo hơn nữa trong việc triển khai các nghị quyết của Trung ương cũng như của Đảng bộ, đưa nghị quyết phải thực sự đi vào cuộc sống; triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư, quản lý tài chính, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đặc biệt là giám sát hiệu quả người đứng đầu doanh nghiệp và cấp uỷ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tăng cường lãnh đạo công tác dân vận, các đoàn thể trong doanh nghiệp, tạo được mối quan hệ lao động hài hoà và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, nhất là công tác giám sát toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Đặc biệt là, Đảng bộ cần tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", tăng cường công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng nhằm ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục quán triệt để các cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Khối nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về vai trò, vị trí, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy được sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Đảng uỷ Khối và các cấp uỷ trong Khối cần quán triệt đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và xây dựng chương trình hành động thực hiện sát hợp với đặc thù doanh nghiệp. Chú trọng làm tốt công tác tư tưởng trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp và trước biến động bất thường của kinh tế thế giới để cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, đơn vị; xây dựng văn hoá doanh nghiệp, giữ gìn bản sắc dân tộc trong hội nhập kinh tế quốc tế. Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn có hiệu quả tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ tập trung làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là bí thư cấp uỷ, người đứng đầu doanh nghiệp có năng lực, có đạo đức, tâm huyết, trách nhiệm, đặc biệt là đánh giá đúng, bố trí đúng đội ngũ cán bộ cốt cán của doanh nghiệp. Chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, nhất là quản trị tài chính doanh nghiệp; xây dựng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển của doanh nghiệp, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ, xây dựng và rà soát đội ngũ cán bộ theo quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ; chủ động đào tạo, lựa chọn và bố trí cán bộ quản lý phù hợp với mục tiêu dài hạn, xây dựng lực lượng cán bộ kế cận, khắc phục tình trạng hụt hẫng cán bộ lãnh đạo ở một số doanh nghiệp.

Tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho biết: Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống xã hội. Các văn kiện của Trung ương được chuẩn bị rất công phu và đang trong quá trình lấy ý kiến toàn Đảng, toàn dân. Thủ tướng đề nghị các đại biểu Đại hội phát huy trí tuệ, thảo luận góp ý kiến vào các văn kiện của Đảng và đóng góp xây dựng Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương một cách thiết thực và toàn diện.

Nêu rõ việc bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016-2020 là rất quan trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các đại biểu Đại hội phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu cho phẩm chất, đạo đức, năng lực của Đảng bộ, để lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II; cũng như đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của Đảng bộ trong việc tham gia vào các quyết định quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. “Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và những bài học kinh nghiệm quý báu trong công cuộc đổi mới, trong thực hiện Nghị quyết của Đảng, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ phát huy tốt nhất, hiệu quả cao nhất thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh,  Đảng bộ và các doanh nghiệp trong khối hoạt động hiệu quả và phát triển ngày càng vững mạnh; thực hiện tốt vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế quốc dân, trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ.

Xuân Hưng