Khai mạc Đại hội đại biểu Khối doanh nghiệp Trung ương

08:13, 15/10/2015
|

(VnMedia) - Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương đã khai mạc sáng 14/10 tại Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có 296 đại biểu đại diện cho hơn 80.000 đảng viên của 35 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối; Lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo một số địa phương.

Văn kiện của Đại hội nêu rõ, trong những năm qua, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biễn rất phức tạp, tác động bất lợi đến Việt Nam, kinh tế trong nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã quán triệt và vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, lãnh đạo các đảng uỷ trực thuộc hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Trong 5 năm qua, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối được giữ vững và có mức tăng trưởng khá, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra, sử dụng ngày càng có hiệu quả các nguồn lực, bảo toàn vốn và tài sản nhà nước được giao. Đồng thời, các doanh nghiệp trong Khối cũng đã tích cực, đi đầu trong đầu tư các dự án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, các dự án sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn, các vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và bảo đảm các yêu cầu về quốc phòng, an ninh.

Theo Báo cáo, tổng doanh thu của các doanh nghiệp thuộc khối đạt gần 6.500 nghìn tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 600 nghìn tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 1.000 nghìn tỉ đồng, tính trung bình năm, nhiệm kỳ 2010-2015 doanh thu tăng 29,2%, lợi nhuận trước thuế tăng 24,3% và nộp ngân sách nhà nước tăng 23,53% so với giai đoạn 2007-2010. Đặc biệt, so với năm 2010, đến năm 2015 vốn chủ sở hữu của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối tăng trên 74%, đạt gần 1.200 nghìn tỉ đồng; tổng tài sản tăng trên 66,4%, đạt 5.800 nghìn tỉ đồng.

Trong điều kiện nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối luôn giữ được vai trò nòng cốt trong nền kinh tế, là lực lượng vật chất quan trọng để Đảng, Nhà nước bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, điều tiết lãi suất ở các ngân hàng thương mại, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đưa nền kinh tế nước ta vượt qua khó khăn và dần phục hồi, đạt mức tăng trưởng khá.

Đảng bộ Khối cũng đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp mà trọng tâm là cổ phần hoá và thoái vốn đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính, bước đầu đã tạo sự chuyển biến trong việc huy động các nguồn lực trong xã hội và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt đã giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trong quá trình cổ phần hóa như bảo đảm chính sách, việc làm cho người lao động dôi dư; tái cơ cấu sản phẩm, thị trường trong nước và ngoài nước, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp; tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;...

Cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các tập đoàn, các tổng công ty, ngân hàng trong Khối thường xuyên quan tâm thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, với xã hội; đi đầu, góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 30a của Chính phủ và các hoạt động an sinh xã hội. Các doanh nghiệp thuộc Khối đã hỗ trợ 11.643 tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn cả nước, hàng năm đóng góp gần 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia; đảm bảo việc làm và đời sống ổn định cho trên 1,3 triệu người lao động.

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị của Đảng uỷ Khối và các đảng uỷ trực thuộc đã có bước đổi mới quan trọng về phương thức lãnh đạo; tập trung xây dựng, ban hành nhiều nghị quyết, kết luận; lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Vai trò lãnh đạo của Đảng được khẳng định và nâng cao. Việc tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương được thực hiện nghiêm túc; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng được chú trọng; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển đảng viên được quan tâm; công tác tổ chức cán bộ, quản lý đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường; chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng; việc triển khai "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" được đẩy mạnh và có những kết quả tích cực.

Đại hội đại biểu khối doanh nghiệp Trung ương
Đại hội đại biểu khối doanh nghiệp Trung ương

Trong nhiệm kỳ tới (2015-2020), Đảng ủy Khối xác định mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chủ động hội nhập quốc tế; phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước, đẩy nhanh sắp xếp, đổi mới, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; tăng cường hiệu lực quản lý của doanh nghiệp; nâng cao đời sống người lao động; phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2015-2020 về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được xác định là: Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 7,5-8%/năm; nộp ngân sách tăng bình quân trên 5%/năm; lợi nhuận trước thuế tăng bình quân từ 8-10%/năm; tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt bình quân trên 9%/năm; thu nhập của người lao động tăng bình quân 5%/năm; hoàn thành tiến độ, chất lượng 100% công trình, dự án trọng điểm quốc gia; năng suất lao động hằng năm tăng gấp 2 lần;…

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt biểu dương toàn Đảng bộ, cấp uỷ đảng các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên và tập thể người lao động trong Khối Doanh nghiệp Trung ương về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 5 qua.

“Trong điều kiện nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối luôn giữ được vai trò nòng cốt trong nền kinh tế, là lực lượng vật chất quan trọng để Đảng, Nhà nước bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, điều tiết lãi suất ở các ngân hàng thương mại, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đưa nền kinh tế nước ta vượt qua khó khăn, dần phục hồi và đạt mức tăng trưởng khá. Từ năm 2013 đến nay, kinh tế nước ta quý sau tăng cao hơn quý trước và năm sau cao hơn năm trước; 9 tháng đầu năm 2015, tăng trưởng GDP của cả nước là 6,5%, nếu không có biến động lớn, bất lợi đối với nền kinh tế nước ta thì theo nhiều dự báo, năm 2015 có thể tăng trưởng GDP cao hơn con số 6,5%” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Bên cạnh những kết quả đạt được rất đáng trân trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cần nghiêm túc nhìn nhận sâu sắc, nhất là những nguyên nhân chủ quan về những hạn chế, yếu kém để có giải pháp ra sức khắc phục kịp thời, hiệu quả trong nhiệm kỳ tới như: việc tái cơ cấu doanh nghiệp còn chậm, có nơi trách nhiệm chưa cao, chưa quyết liệt; một số doanh nghiệp có mức tăng trưởng thấp hơn so với kế hoạch; hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng và nguồn lực đã được đầu tư; ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh còn ít, còn chậm; một số doanh nghiệp thua lỗ, quản lý yếu kém, gây thất thoát tài sản của Nhà nước;...

Khẳng định những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế yếu kém còn tồn tại cũng như phân tích tình hình khu vực và thế giới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, trong những năm tới, các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển, nhưng cũng sẽ phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức. “Phải biết tận tận dụng tối đa các thuận lợi, các cơ hội, đồng thời biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, thuận lợi cho phát triển” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc