Bộ Xây dựng: Tiếp tục triển khai 73 dự án nhà ở cho công nhân